Hur AIMday fungerar

En fråga, en timme, en grupp med bred kompetens

AIMday® Livslångt Lärande erbjuder ett informellt, personligt och effektivt format för att knyta kontakter, utbyta kunskap och generera idéer till projekt. Skolhuvudmän, myndigheter, organisationer och företag som arbetar med utbildning och lärande sätter agendan för dagen genom att formulera frågor relaterade till utmaningar i sin verksamhet. Varje fråga diskuteras under en entimmessession i en grupp om högst tio personer bestående av forskare från olika ämnesdiscipliner och representanter från den frågeställande organisationen. För att AIMday Livslångt Lärande ska vara givande för samtliga deltagare arbetar vi i flera steg med start några månader innan.

Steg 1: Du som arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor inkommer med frågor 
Skolhuvudmän, myndigheter, ideella organisationer och företag välkomnas att några månader innan AIMday Livslångt Lärande registrera en eller kanske flera frågor med koppling till de utmaningar som finns i den egna verksamheten och som de vill arbeta vidare med inom sin organisation. Det kan t.ex. handla om frågor som rör styrning och ledning av skolverksamhet eller praktiknära ämnesdidaktiska frågor för klassrummet. Samla gärna ett flertal kollegor för att formulera en eller kanske flera gemensamma frågor. Registrering av minst en fråga är entrébiljetten. En frågeställare kan registrera flera frågor.

Registrering av fråga sker på denna webbplats mellan 2/11 och 4/12, klicka på Registrering för frågeställare.

Steg 2: Du som forskar anmäler ditt intresse för frågor
De inkomna frågorna samlas ihop och presenteras för forskare från olika discipliner. Du som forskare registrerar dig till de frågor du helst vill vara med och diskutera. Registrering till minst en fråga är entrébiljetten.

Forskarregistrering sker på denna webbplats 11/1-18/2, klicka på Registrering för forskare. OBS! registrering förlängd till 25/2

Steg 3: Vi matchar frågor och forskare i smågrupper 
Baserat på intresset för de inkomna frågorna görs en gruppering av forskare kring varje fråga. Schemat optimerar delaktighet och effektivitet under dagen för alla deltagare, och säkerställer tvärvetenskapliga gruppkonstellationer.

Om inte tillräckligt många forskare har registrerat sig för en fråga, försöker vi aktivt identifiera lämpliga forskare, eller undersöker i dialog med frågeställaren möjliga omformuleringar av frågan för att bättre matcha den kompetens som finns. Ifall att detta inte lyckas informerar vi frågeställaren om att vi denna gång inte kan erbjuda någon diskussion runt frågan.

I vissa fall kan två eller flera frågeställare inkomma med snarlika frågor. I dialog med frågeställare undersöks möjligheten att sammanföra dessa frågor till en gemensam gruppdiskussion.

Ungefär två veckor före AIMday Livslångt Lärande skickas ett personligt schema till alla deltagare.

Steg 4: Mötesdagen 15/3 2016
Varje fråga diskuteras i en timme, inte mer – inte mindre, i en grupp om cirka fem till tio personer. Frågeställare närvarar med två till tre personer – det brukar ge bra balans i diskussionen och möjliggöra att någon kan ta anteckningar. Tid finns också i programmet för deltagarna att mingla i pauser/lunch, och att följa upp diskussionerna i grupperna.

Steg 5: Uppföljning och stöd
Ungefär en månad efter AIMday Livslångt Lärande följer vi upp dagen och kan vid behov erbjuda stöd för att få igång projekt eller andra former av samarbeten.