Exempel på fråga

AIMday Spara och bevara 2018 är den första AIMday som arrangeras inom området energieffektivsering av kulturhistoriska byggnader. Däremot har AIMday arrangerats ett flertal gånger inom andra områden, till exempel AIMday Livslångt lärande och AIMday Välfärd.

Ett exempel på hur en fråga konkret kan se ut är den som skolledningen i Knivsta kommun ställde till universitetet under AIMday Välfärd 2015. Upplägget är: först själva frågan i någon eller några meningar och sedan en lite längre bakgrundsbeskrivning för att tydliggöra hur frågeställaren resonerar och ge konkreta exempel.

Knivsta Kommuns fråga:
Varför når vi i Knivsta från år till år inte fram till ca 10 % av eleverna vad gäller måluppfyllelse i vissa ämnen, och hur kan vi arbeta med såväl ledning och styrning som med arbetssätt och insatser i klassrumssituationen för att nå vår ambition att uppnå 100 % måluppfyllelse i grundskolan?

Bakgrund:
För att motverka framtida utanförskap i arbetslivet visar aktuell statistik att en fullvärdig gymnasieexamen är en grundläggande förutsättning. I förlängningen innebär detta att förskola och grundskola måste möjliggöra för samtliga elever att lämna åk 9 med minst godkända betyg i samtliga ämnen d v s behörighet till gymnasieskolan. Enligt skollagen har huvudmannen tillsammans med rektor som uppdrag att samtliga elever ska uppnå 100 % måluppfyllelse. Problemet vi ser i Knivsta skolkommun är att den kommunala verksamheten återkommande inte når fram till ca 10 % av eleverna. Vi lyckas inte heller skapa ett mervärde över tid för de elever som tidigt påvisar att de riskerar att inte uppnå kunskapskraven. En möjlig trend är även att elever som inte når målen inom matematik, NO samt teknik ändå kan nå målen i exempelvis svenska och engelska. 2010 års skollag betonar vikten av att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vad lyfter forskning och beprövad erfarenhet fram för arbetssätt och arbetsformer, insatser, utvecklingsarbeten mm som även tillgodoser ovanstående elevers behov? Skall lösningarna för att nå dessa elever med speciella behov t.ex. sökas i fler eller bättre speciallärare?

Ta del av några av deltagarnas upplevelser av mötet under AIMday Välfärd 2015: