Inspiration till frågor

Vilka aktuella utmaningar finns i er organisation?

Samla ett flertal kollegor, kanske från olika enheter, och fundera kring vad ni skulle vilja diskutera med forskare inom Spara och bevara. Utgå från de utmaningar ni upplever i dagsläget kring energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader och som ni vill arbeta vidare med på ett strategiskt eller praktiknära plan, och formulera som en eller flera frågor. Tanken är inte att diskussionerna på AIMday ska mynna ut i omedelbara lösningar och svar, utan generera kunskap, idéer och infallsvinklar att ta med sig tillbaka och arbeta vidare med inom er verksamhet och kanske i ett långsiktigt samarbete med forskarna. Frågor som kan diskuteras utan sekretess lämpar sig bäst.

Varje fråga registreras tillsammans med bakgrundsinformation så att den som läser förstår varför frågan ställs, på vilket sätt den är relevant för er verksamhet och hur ni planerar att arbeta vidare med den. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera tänkbara frågor:
Tor Broström, tor.brostrom@konstvet.uu.se, 018-471 8323.

Frågeställare utser minst två personer som deltar:
Under själva mötesdagen är det fördelaktigt att vara minst två personer som deltar som frågeställare i diskussionen – det brukar ge bra balans i diskussionen och möjliggör för er att ta anteckningar. Det är önskvärt att frågeställarens representanter vid AIMday känner ägarskap för frågans fortsatta behandling i den egna organisationens verksamhetsutveckling och kanske i fortsatt samarbete med forskarna.

En mängd infallsvinkar på olika nivåer är tänkbara.

Denna AIMday har energieffektivsering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som tema och frågorna ska naturligtvis ha en koppling till detta. Det kan röra pågående projekt inom Spara och bevara  (se hemsidan) eller områden där frågeställaren saknar forskning.