Velkommen til AIMday – Blå Uke Bodø

Velkommen til den første AIMday i Norge: torsdag 14. mai.  

I den Blå Ukes AIMday retter vi oppmerksomheten mot plast i havet.

Plast er en av de største miljøutfordringene vi har i havet. Marin forsøpling er plast og andre lite nedbrytbare materialer, som kan bli værende i miljøet i flere hundre år.

På verdensbasis er det anslått at mellom 8-12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Forsøplingen påvirker alt liv i havet, som også har konsekvenser for mennesker – vi spiser fisk og annen sjømat, og mange har «havet som levebrød».

Mye av den marine forsøplingen kommer fra landbaserte kilder, men også avfall fra skipsfarten og redskaper fra fiskeri og havbruk er viktige kilder til marint søppel – både lokalt og globalt. Som nedstrømsland mottar dessuten Norge betydelige mengder avfall som fraktes med havstrømmer fra nordeuropeiske land og havområder, særlig Nordsjøen og Østersjøen.

Men hva skal til for at vi skal få redusert og helst få bukt med marin forsøpling? Trenger næringene nye produkter og løsninger? Eller trenger de bare å forbedre dagens produkter og løsninger? Trenger vi nytt utstyr for å samle opp plasten i havet? Kan marint søppel gjenbrukes? I så fall til hva?

Kan vi erstatte plasten med annet materiale? Eller handler dette om hvordan vi organiserer oss? Bør vi i større grad samarbeide med andre aktører? Hvem er i så fall aktuelle samarbeidspartnere?

AIMday i den Blå Uke kopler sammen forskere, næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner, der «praktikernes» spørsmål er utgangspunktet for møtet. Spørsmålene formuleres på forhånd av bedriftene, kommunene eller noen andre av de eksterne aktørene, og «matches» med vitenskapelig kompetanse gjennom at forskerne velger hvilke spørsmål de vil være med å diskutere.

Målet med AIMday plast i havet er å inspirere og legge til rette for samarbeidsprosjekt.

Programmet til AIMday finner du her.

Arrangementet er et samarbeid mellom Nord universitet og Kunnskapsparken Bodø.

AIMday er en del av Blå Uke, som arrangeres i Bodø i perioden 10.-15. mai, der tema er «Havets rolle i global matforsyning”.

Programmet til den Blå Uke finner du her.