Lärosäten

Stärk ditt universitet och dess forskning
AIMday utmärker sig som ett sätt att få forskning och kunskap från universitetet att möta reella behov i företag och organisationer. I en värld där försök att, på olika sätt, åstadkomma kunskapsöverföring och samverkan duggar tätt, sticker AIMday ut och blir ett skolboksexempel på hur lärosäten kan ta sig an konkreta utmaningar och bidra med förståelse och nya perspektiv för att hjälpa till att lösa dem. Det är ett effektivt, skarpt och enkelt verktyg för att skapa kontakt och samarbeten med näringsliv, offentliga och ideella organisationer.

AIMday står för Academia Industry Meeting Day. Som namnet antyder är det en dag där universitetets forskare möter representanter från externa organisationer. Men det som gör AIMday speciellt, många skulle säga unikt, är själva mötesformatet.

En fråga. En timme. Oändliga möjligheter
Specifika frågor från företag och organisationer sätter mötesagendan. Universitetet matchar sedan frågorna med den akademisk kompetens som finns tillgänglig. Resultatet blir en dag fylld av aktivitet där flera entimmes långa workshops pågår parallellt med fem till tolv deltagare i varje som fokuserat diskuterar frågeställningarna. Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta nya angreppsätt, en startpunkt för ett fortsatt samarbete, snarare än att där och då lösa det aktuella problemet.

Frågor med organisationernas verkliga behov i fokus
AIMday handlar om tvärvetenskap. Som universitet har du möjlighet att närma dig en bransch eller sektor vars behov av att ta itu med specifika utmaningar speglar dina styrkeområden inom forskning. Som universitet väljer man själv tema för en AIMday, ett tema som matchar ditt universitets styrkor, men det är alltid de externa organisationerna som sedan formulerar frågorna de vill diskutera inom detta tema. På så sätt blir ditt universitet också relevant för dem.

Inom områden som life science och material har AIMday varit en succé från start, både för företag och forskare. Men konceptet har också använts inom humaniora och samhällsvetenskap och då vänt sig till en bredare målgrupp av organisationer än kommersiella företag. AIMday har visat sig vara lika effektiv och relevant inom dessa områden och för offentliga och ideella organisationer. Det finns med andra ord stora möjligheter att utöver teknik och naturvetenskap även involvera de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Hur framgångsrik är AIMday?
Ingen lämnar en AIMday utan ett leende på läpparna. Alla får ut något av att delta. Forskare får en större förståelse för organisationernas verkliga behov och hur detta kan användas i deras egen forskning och undervisning, och inte minst, hur deras forskning kan göra skillnad. Företag och organisationer får upp ögonen för ditt universitet som en värdefull resurs i framtiden. Du lyckas med att få till ett kunskapsutbyte som verkligen fungerar.

Ian Sharp, Commercial Relationship Manager vid University of Edinburgh, det första universitetet utanför Sverige som arrangerade AIMday, uttryckte det så här:

“It’s a win-win situation for both academia and industry. Our researchers are already asking for new themes”.

Jacqueline Barnett, Innovation Office Director vid Nelson Mandela Metropolitan University i Sydafrika, är lika entusiastisk:

“Our AIMday on Advanced Manufacturing offered a new approach to forming academia-industry collaborations. The well-structured format allowed for open engagement on solutions to challenges faced by industry and the formation of new project collaborations. Uppsala University guided us in organising and hosting the event. Overall, AIMday was a success and a positive experience for the NMMU researchers, industry participants and our team”.

Statistik och siffror
Utvärderingar visar att AIMday är framgångsrikt. Även om frågeställningarna inte förväntas få en lösning på plats, är den omedelbara feedbacken alltid positiv. Till exempel säger 83 % av deltagarna ”Ja, jag fick nya kontakter”, 94 % uppger ”Ja, jag fick ny kunskap om frågorna som diskuterades” och 90 % bekräftar ”Diskussionerna var relevanta för mitt arbete”.

Det främsta syftet med AIMday är emellertid att fungera som en språngbräda för att utforska och initiera möjliga samarbetsprojekt mot bakgrund av det kunskapsutbyte och de nya kontakter som skapas. Det är därför svårt att exakt veta hur många samarbeten som AIMday långsiktigt gett upphov till. Värt att notera är dock att av de tjugo workshops som hölls på AIMday Materials 2014 inkom tretton ansökningar om finansiering för att genomföra förstudier, vilket är ett tydligt tecken på att AIMday leder till konkreta nya samarbeten mellan akademi och externa organisationer.

Göran Stenberg, patentkoordinator på Atlas Copco säger:

”I år har vi med oss frågor om magnetism och slagytor, som vi får diskutera och bli lite klokare. Vi får nog inte svar på frågan här, men vi får andra perspektiv så att vi kan gå vidare och lösa problemet. Mötet var väldigt intressant, nu ska vi ta hem det här och diskutera och sedan återkomma till en av forskarna i gruppen”.

Resultat från en undersökning utförd av Institutionen för industriell teknik vid Uppsala universitet visade att 73 % av de externa deltagarna ansåg att AIMday skapat förutsättningar för konkreta samarbetsprojekt med akademin, medan 40 % uppgav att deras deltagande i AIMday ledde till att faktiska projekt startas.

Hur organiserar man sin AIMday – allt finns i manualen
Uppsala universitet erbjuder stöd för att organisera AIMday. För att göra det möjligt för andra lärosäten att arrangera och genomföra ett event så smidigt som möjligt har vi tagit fram manual som i detalj beskriver allt ni behöver veta och göra. Den baseras på många års praktisk erfarenhet och inkluderar konceptet, dess mål och komponenter likväl som de verktyg och övrigt stöd som möjliggör ett framgångsrikt genomförande. Allt från registrering, mötesrummens storlek och mingelmöjligheter till förtäring och researrangemang finns att läsa om i manualen. Utöver det är den visuella profilen för varumärket AIMday förpackad i en användarvänlig grafisk manual.

När man arrangerar en AIMday för första gången tar alla sex steg i processen, från planering till uppföljning, cirka åtta månader. Att hitta rätt tema är en central fråga, liksom att hitta en bra omfattning med avseende på antal frågor, workshops, antal organisationer och forskare. Här kan vi ge med stöd i vår erfarenhet ge råd och fungera som ett kvalificerat bollplank. Vidare vet vi att det ses som mycket positivt om det finns möjlighet för deltagarna att söka finansiering för förstudier, även om det skulle bli i begränsad omfattning. För lärosätet blir förstudiemedel dessutom ett effektivt verktyg för att påskynda starten av samarbetsprojekt.

Vilken bemanning och övriga resurser behövs?
Som arrangör av AIMday (licenstagare) behöver du energiska personer med kontaktskapande färdigheter och kompetens inom valt temaområde. Grundläggande är förstås också att de kan avsätta tid för uppgiften. Att det finns en särskild AIMday koordinator (projektledare) är viktigt men den personen behöver också ha möjlighet att involvera andra operativa krafter i organisationen för att resultatet ska bli riktigt bra. Mer om detta och mycket annat finns i AIMday manualen.

Uppsala universitet tillhandahåller en särskild webbplats – www.aimday.se/”temanamn” – för er AIMday. Den kan ni mycket enkelt själva administrera och dessutom ger den tillgång till en rad smarta och skräddarsydda administrativa verktyg, inklusive registreringsverktyg, som säkerställer att alla förberedelser går smidigt. Utbildning i koncept och verktyg, vilket är ett måste för AIMday koordinatorn, erbjuds också. Den kan ske via exempelvis Skype och/eller personligt möte antingen på ert lärosäte eller i Uppsala.

Vad kostar det att arrangera en AIMday?
Att delta på AIMday är kostnadsfritt för alla, både forskare och organisationsrepresentanter.

För ett lärosäte som vill arrangera AIMday tillämpar Uppsala universitet principen om full kostnadstäckning för den utbildning och övrigt stöd vi erbjuder. Mot bakgrund av det är det därför naturligt att den slutliga summan varierar med storleken på behoven. Generellt behövs naturligtvis mer stöd första gången man arrangerar sin AIMday än när man gör det för andra, för att inte säga femte gången då lärosätet självt byggt upp kunskap och det stöd som efterfrågas av oss ofta är minimalt.

På ett övergripande plan ser Uppsala universitet AIMday som ett verktyg för att etablera kontaktytor och kunskapsutbyte inom samverkansområdet med andra lärosäten.