Startsida

Välkommen till AIMday Social Innovation 2016!

AIMday – Social Innovation 2016 äger rum den 16 november i Samverkanshuset, Umeå universitet och arrangeras av Enheten för externa relationer och Humlab X vid Umeå universitet i samarbete med Region Västerbotten och Coompanion Norr.

Registrering av frågor från företag och andra organisationer är öppen fram till den 9 oktober.

Registrering för forskare öppnar den 10 oktober och stänger den 31 oktober.

AIMday Social Innovation 2016 är kostnadsfritt för alla deltagare.

AIMday är enkelt!
Ett företag/organisation – En fråga – En timme med universitetets forskare!

AIMday Social Innovation fokuserar på hur din verksamhet påverkas av utmaningarna i samhället och dess behov av sociala innovationer: Vilka möjligheter finns i förändringen? Hur kan du dra nytta av dem?

Sociala innovationer kan definieras som innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Det kan vara allt ifrån klimathot till finanskris, segregation, arbetslöshet, åldrande befolkning och utanförskap. Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal som av större systemförändrande karaktär.

Varken näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhället kan klara de viktiga samhällsutmaningarna på egen hand men tillsammans kan nya och mer genomgripande lösningar utvecklas.

Dagen låter dig lyfta frågor som är av stor vikt för dig och din verksamhet, diskutera dem med forskare vid Umeå universitet och tillsammans komma fram till vägar för fortsatt utveckling.

Sociala innovationer utgår från frågeställningar inom ett alla slags områden, här är ett axplock att inspireras av:

 • Affärsutveckling och nya affärsmodeller som gynnar samhällsutveckling och hållbarhet
 • Partnerskap för innovativa lösningar på välfärdsfrågor
 • Medfinansiering av idéburen sektor
 • Corporate Social Responsibility.

Dagen låter dig lyfta frågor på temat social innovation. Frågor som rör just dig och din verksamhet. Du får diskutera din frågeställning med forskare vid Umeå universitet och tillsammans hittar ni vägar för fortsatt utveckling och eventuellt samarbete.

Välkomna!

Sociala innovationer kan vara

 • Medborgare, organisationer och företag bygger tillsammans Hjältarnas hus
 • Ny kommunal upphandling ökar mängden ekologisk och närodlad mat
 • Urban biodling
 • Budtjänster med cykel i innerstaden ger jobbtillfällen till människor som står långt från arbetsmarknaden
 • Matbutiker minskar matsvinnet genom samarbete med välgörenhetsorganisationer
 • Mobilföretag erbjuder telefon där metallerna är spårbara
 • Integrationsprojekt underlättar för invandrare och asylsökande att engagera sig i föreningslivet
 • Företag som med teknikens hjälp möjliggör delning av resurser

Undrar du över något? Kontakta Katarina Henriksson, Externa relationer, Umeå universitet.
Tel: 090-786 93 62, E-post: katarina.henriksson@umu.se