Att formulera frågor

Vem är frågeställare?
Vid AIMday ULF ges lärare, förskollärare och skolledare möjlighet att lyfta verksamhetsnära frågor som man vill diskutera med forskare. AIMday är öppet för frågeställare som är anställda hos huvudman som är aktivt involverad i arbetet med försöksverksamheten i Uppsala-noden. Ambitionen är att fånga upp just de frågor som känns mest angelägna för de yrkesverksamma.
Diskussionerna vid AIMday kan förväntas bidra med idéer, nya infallsvinklar, fördjupad begreppsförståelse och kontaktytor men resulterar sannolikt inte i omedelbara lösningar och svar. Särskild vikt fästs vid möjligheten att AIMday kan bli startpunkt för fördjupad samverkan mellan frågeställare och forskare och på sikt resulterar i ett gemensamt forskningsprojekt.

Vid AIMday ULF är frågan i fokus
Det är frågorna som står i fokus. Frågor och problem inom förskola och skola där kunskap saknas, t.ex. klassrumsnära didaktiska, ledarskap, elevhälsa, värdegrund etc. Frågeställaren behöver inte tänka i termer av om frågan är vetenskapligt intressant utan ha fokus på hur och varför frågan är viktig i verksamheten. Dock kan det vara så att en fråga som i förväg diskuterats med forskare kan ha större förutsättningar att under AIMday förädlas till ett ämne för ett gemensamt forskningsprojekt.
Frågor till AIMday kan ha sin upprinnelse i diskussioner i olika kollegiala sammanhang; nätverk, resultat från det systematiska kvalitetsarbetet, pågående utvecklingsarbete, befintliga samarbeten med något lärosäte exempelvis resultat från forskningscirklar. Det är viktigt att prioritering görs av frågor så att de som sänds in berör flera kollegor.

Huvudmannens roll
Ambitionen är att de verksamhetsspecifika frågorna vid AIMday både ska bidra till fördjupat utvecklingsarbete och till nya forskningssamarbeten där den vetenskapliga grunden möter den beprövade erfarenheten i förskola och skola. Därför är det viktigt att huvudmannen centralt och/eller rektor vid berörda skolenheter:

  • aktivt medverkar till att fånga upp potentiella frågeställare bland personalen, stödjer dessa i arbetet med att formulera frågor samt möjliggör deltagandet vid AIMday
  • har en överblick över samtliga AIMday-frågor som kommer ur de egna verksamheterna samt ser hur dessa förhåller sig till övergripande prioriterade utvecklingsområden som identifierats genom exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet
  • efter AIMday följer upp om och i så fall hur det fortsatta arbetet med frågan ska bedrivas t.ex. om ett forskningssamarbete ska inledas mellan huvudman och lärosäte

Registrera frågan
När frågan formulerats och förankrats med rektor eller central utvecklingsfunktion hos huvudmannen är det dags att registrera den på webbsidan för AIMday ULF. Varje fråga registreras tillsammans med bakgrundsinformation så att forskare som läser förstår varför frågan ställs, på vilket sätt den är relevant för verksamheten och hur frågeställare/huvudman planerar att arbeta vidare med den. Formatet är följande:

Fråga: Formulera frågan så enkelt och tydligt som möjligt; ta fasta på att det ska vara en fråga ur verksamheten som ni som frågeställare vill diskutera med forskare

Bakgrundsinformation (en halv till en A4): Ge en bakgrund till problemområdet liksom till hur frågan identifierats t.ex. inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet; för vem/vilka den är angelägen och varför; hur frågan kan komma att lyftas i utvecklingsverksamheten; vilka möjligheter respektive utmaningar som frågeställare ser; etc.

Bifoga dokument för bakgrundsinformation
Frivilligt: Ladda upp eventuella bilagor som pdf som ytterligare underlag till diskussionen

Rektors underskrift för godkännande (obligatoriskt)
Hämta dokument

Frågeställare bör vara två till tre personer som deltar vid AIMday: Under själva mötesdagen är det fördelaktigt att vara minst två personer som deltar som frågeställare i diskussionen – det brukar ge bra balans i diskussionen och möjliggör för er att ta anteckningar. Det är önskvärt att frågeställarna vid AIMday känner ägarskap för frågan och för dess fortsatta behandling i den egna organisationens verksamhetsutveckling.