Förstudiemedel

Förstudiemedel för frågeställare och forskare som tillsammans vill skriva fram en forskningsansökan

Frågeställare och forskare som deltagit vid AIMday ULF 12 september 2019 kan söka förstudiemedel á 50.000 kr för att skriva fram en gemensam forskningsansökan. ULF-Uppsala-noden har avsatt totalt 150.000 kr till maximalt 3 förstudier.

  •  Förstudiemedlen är till för de fall där frågestunden vid AIMday resulterar i att frågeställare och någon forskare direkt ser en möjlighet att inleda ett samarbete för att skapa ett gemensamt forskningsprojekt.
  • Medlen kan användas för att täcka kostnader för arbetstid, resor och annat som behövs för arbetet med ansökan.
  • Ansökan ska innehålla en kort projektskiss signerad av berörd skolenhets rektor samt prefekt vid berört lärosäte.
  • Ansökan kommer att bedömas utifrån kriterierna genomförbarhet, relevans för förskola/skola samt vetenskaplig potential
  • Ansökan ska vara FoSam tillhanda senast 7 oktober. Uppsala-nodens styrgrupp tar beslut 23 oktober.

Mer information och mall för ansökan hämtas här

Ansökan sänds med epost till: Anna Brunner Cederlund, anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se