Guidelines för moderatorer

Börja med att hälsa välkomna, berätta kort att syftet med AIMday ULF är ”att skapa ett möte där frågeställare (förskollärare/lärare/skolledare) under en timme får diskutera sina verksamhetsnära frågor med forskare i syfte att fördjupa och förädla frågorna – något som kan leda till att frågeställare och forskare inleder ett forskningssamarbete, att frågeställare får värdefull input till utvecklingsarbete i förskola/skola, att teman för lärarstudenters självständiga arbeten identifieras eller att behov av kunskapsöversikter synliggörs.”

Frågeställaren ansvarar själv för att skriva eventuella minnesanteckningar

Låt alla i rummet kort presentera sig (totalt max fem minuter; namn och kommun/lärosäte, forskare säger något kort om sin forskningsinriktning)

Låt frågeställaren presentera frågan och bakgrunden till den (ca fem minuter). Det finns inte möjlighet till PowerPoint, utan presentationen sker muntligt.

Diskussion (ca 45 minuter). Moderatorn fördelar ordet under diskussionen och ser till att alla kommer till tals. Moderatorn har en viktig uppgift i att medverka till att diskussionen riktas mot att vässa och fördjupa frågeställningen och medverka till att samtalet sker i ”ögonhöjd” mellan forskarens mer vetenskapliga perspektiv och frågeställarens beprövade erfarenhet.

Inför AIMday-diskussionen har forskarna fått följande uppmaning:

  • Var nyfiken – frågeställarna besitter kunskap om sin praktik som de vill testa i ett vetenskapligt sammanhang.
  • Ställ öppna frågor – frågorna är inte färdiga forskningsfrågor, men kan mycket väl bli. Ställ frågor som får frågeställarna att precisera och förtydliga sina tankar.
  • Problematisera och fördjupa – undvik snabba svar och färdiga lösningar, bidra till att vässa forskningsfrågan snarare än att ge didaktiska tips

Moderatorn uppmuntrar forskarna till dessa förhållningssätt under diskussionen. Då frågeställare som inte är vetenskapligt skolade kanske inte är vana vid den kritiska atmosfär som ofta råder vid akademins seminariediskussioner är det viktigt att moderatorn bidrar till ett skapa ett diskussionsklimat som skapar trygghet och tillit.

Avrundning (ca fem minuter). Flagga för att det är dags för ett eller ett par sista inlägg. Nämn att frågeställare tillsammans med någon/några forskare kan söka förstudiemedel á 50 tkr för att tillsammans skriva fram en forskningsansökan, deadline för att söka förstudiemedel är 7/10 – dela ut separat informationsblad/mall om intresse finns.

Avsluta med att uppmuntra deltagarna att fundera vidare på det man pratat om och att ta initiativ till fortsatt dialog om de så önskar.