Lista med frågor

B
BiosolensWorkshop-språk: Svenska
 • 1660

  Vilket behov finns för en realtidbaserad metod att monitorera behandling av patienter med invasive aspergillosis?


  Biosolens har utvecklat en metod för selektiv mätning av invasiva jäst celler i plasma och process prover. Ett kvantitativt mått erhålls momentant (5 min) och endast levande celler reagerar. Metoden mäter inte sekundära metaboliter från jästen utan bara levande skadliga celler. Det möjliggör direkt monitorering av effekten av parenteral injektion av Caspofungin-baserade läkemedel.


Bjurholms kommunWorkshop-språk: Svenska
 • 1646

  Hur kan vi säkerställa att de tjänster och produkter som upphandlas uppfyller de krav på funktion, säkerhet och effektivitet som ställs utifrån ett juridiskt, tekniskt och användarvänligt perspektiv?


  För oss som kommunal aktör är IT-säkerhet och funktion väldiga viktiga aspekter vid val av leverantör för IT-tjänster. Kopplingen mellan juridik och teknik är den springande punkten. Finns det EU standard/märkning av e-hälso produkter och tjänster till stöd för att välja rätt på snabbt expanderande global marknad (utbudet kan vara enormt)?

 • 1647

  Hur ser det juridiska området ut för användandet av övervakningskameror, hur bör/kan lagar och paragrafer tolkas, när det till exempel kommer till integritet och samtycke?


  Kameraövervakning används idag i kommunal verksamhet för bland annat vård och omsorg, till exempel som omvårdnadsåtgärd eller att säkerställa trygga miljöer på initiativ av kommunen eller på individers begäran.


H
HittaBalansenWorkshop-språk: Svenska
 • 1664

  Hur kan proaktivt arbete kring stress på en arbetsplats bidra till att påverka produktiviteten?


  En av våra största utmaningar är att övertyga arbetsgivare som inte har några akuta stressrelaterade problem att se vinsterna med proaktiv stresshantering. Vårt arbete rör sig, förutom om stress, mycket om friskfaktorer och bra psykosocial arbetsmiljö.

  HB Digital 1611.pdf


K
Kärngården personalkooperativ ekonomisk föreningWorkshop-språk: Svenska
 • 1672

  Vilka strategier kan personal som arbetar med människor med funktionshinder använda sig av för att öka självtillit, empowerment och brukarinflytande hos målgruppen?


  Vi är ett socialt kooperativ som har till uppdrag att skapa sysselsättning till människor som är långt ifrån arbetsmarknaden. Vår målgrupp är människor med långvarig psykiatrisk sjukdom. Vi upplever ofta att det är svårt att nå målgruppen och få dem att ta del av vår verksamhet och skulle vilja hitta sätta att vara mer tillgängliga för målgruppen.


P
PernovaWorkshop-språk: Svenska
 • 1674

  På vilket sätt kan vård- och rehabenheter implementera nya metoder för viktavlastad träning i syfte att medverka till att minimera sekundära följder efter stroke, idrottsskador eller övervikt och därmed bidra till att uppnå högsta möjliga funktionsnivå?


  Viktavlastad träning har visat sig vara effektiv vid rehabilitering efter stroke, olycksfall eller vid övervikt. Det finns befintliga träningsredskap på marknaden som på ett effektivt sätt kan bidra till en snabbare rehabilitering hos dessa patientgrupper, men för att fler ska ha möjlighet att dra nytta av denna typ av träning behöver produkterna implementeras på fler vård- och rehabenheter.


U
Umeå Biotech IncubatorWorkshop-språk: Svenska
 • 1655

  Hur säkerställer vi att de behandlingar som ges är evidensbaserade och best-practice?


  I vården är det allmänt vedertaget att behandling ska bygga på evidens och best-practice. Samtidigt vet vi att det många gånger finns ett glapp där exempelvis tröghet i organisation eller ersättningssystem förhindrar implementering av nya evidensbaserade arbetssätt. På samma gång sker stora paradigmskiften inom sjukvården i relation till exempelvis digitalisering och synen på patientmedbestämmande. Hur kan dessa parametrar samverka positivt för att möjliggöra framtidens vård?

  SoS_folder_Om_implementering.pdf


Umeå kommunWorkshop-språk: Svenska
 • 1661

  Hur kan vi digitalt transformera kundresan för vård- och omsorgsrelaterade e-serviceärenden till en helhetslösning och utgå från vår gemensamma kunds behov (och livshändelse) istället för att erbjuda separata e-servicetjänster?


  E-servicen för vård- och omsorgsrelaterade ärenden har idag flera olika tjänsteleverantörer (landsting, kommun inkl. skolhälsa och privata leverantörer) vilket komplicerar kundresan för kunden i en redan utsatt situation. SKL:s köp av Inera skapar nya möjligheter till samarbete och digital transformation inom området.


V
Viva Arbetsmarknad, Forslunda TrädgårdWorkshop-språk: Svenska
 • 1671

  Hur kan natur- och trädgårdsrehabilitering bidra till att främja integration och bidra till bättre hälsa hos nya svenskar?


  se bifogad fil

  bakgrund och frågeställning.docx


Västerbottens läns landstingWorkshop-språk: Svenska
 • 1669

  Vad är det som påverkar ens koncentration på arbetsplatsen och hur kan man skapa miljöer som tar hänsyn till dessa faktorer i en rörig miljö med krav på hög tillgänglighet?


  Vår personal arbetar i en miljö som kräver hög tillgänglighet, många samtal och lösningar sker i korridorer, vårdrum och expeditioner i större och mindre konstellationer. Det som har visat sig svårt att skapa är platser/tillstånd där man kan koncentrera sig på att formulera en text i journalen, bedöma provsvar, ordinera läkemedel m.m. Till det kommer också de personer som har svårt att avskärma sig från yttre intryck och far väldigt illa av en till synes rörig miljö. Hur kan vi lösa detta såväl fysiskt som psykiskt i befintliga lokaler?


W
White arkitekter AbWorkshop-språk: Svenska
 • 1665

  Kan vi tänka oss en helt ny vårdstruktur med digital egenvård, mobila enheter, hemsjukvård, högeffektiv industrialiserad och avancerad vård? Hur nära är vi att ha mobila laboratorier, operationsenheter eller hela hälsocentraler? Vad innebär det för människor i glesbygd och städernas förorter?


  Som arkitekter är vi intresserade av den fysiska miljön då vi vet att den har stor betydelse för både tillfrisknande och välmående

 • 1666

  Hur kan vi kombinera tekniskt utvecklad vård med god omvårdnad och hälsosam miljö? Kolliderar kraven? Vilka blir de fysiska och rumsliga konsekvenserna?


  Som arkitekter är vi intresserade av den fysiska miljön då vi vet att den har stor betydelse för både tillfrisknande och välmående