Inspiration till frågor

Vilka stora och aktuella utmaningar finns i er organisation?

Samla ett flertal kollegor, kanske från olika enheter, och fundera kring vad ni skulle vilja diskutera med forskare från olika ämnesdiscipliner. Utgå från de utmaningar ni upplever i dagsläget kring organisering, kvalitetsutveckling och uppföljning av ungdomsskola (eller vuxenutbildning) och som ni vill arbeta vidare med på ett strategiskt eller praktiknära plan, och formulera som en eller kanske flera frågor. Tanken är inte att diskussionerna ska mynna ut i omedelbara lösningar och svar, utan generera kunskap, idéer och infallsvinklar att ta med sig tillbaka och arbeta vidare med inom er verksamhet och kanske i ett långsiktigt samarbete med Uppsala universitet. Frågor som kan diskuteras utan sekretess lämpar sig bäst.

Varje fråga registreras tillsammans med bakgrundsinformation så att den som läser förstår varför frågan ställs, på vilket sätt den är relevant för er verksamhet och hur ni planerar att arbeta vidare med den. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera tänkbara frågor:
Birgitta Hellqvist, birgitta.hellqvist@uadm.uu.se, tel. 018-471 18 92
Lars Olsson, lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se, tel. 018-471 16 05

Frågeställare utser två till tre personer som deltar:
Under själva mötesdagen är det fördelaktigt att vara minst två personer som deltar som frågeställare i diskussionen – det brukar ge bra balans i diskussionen och möjliggör för er att ta anteckningar. Det är önskvärt att frågeställarens representanter vid AIMday känner ägarskap för frågans fortsatta behandling i den egna organisationens verksamhetsutveckling och kanske i fortsatt samarbete med universitetet.

En mängd infallsvinkar på olika nivåer är tänkbara, från politik via beslutsprocesser hos huvudmän till klassrumsnära utmaningar, och från verksamhetsutveckling till utvärdering av genomförda insatser.

För att universitetet ska kunna svara upp mot de frågor som inkommer till AIMday underlättar det om frågeställare formulerar frågor med koppling till universitetets styrkeområden av relevans för förskola/skola/utbildning. Några exempel på styrkeområden där fakulteten för utbildningsvetenskaper kan erbjuda delteman eller spår är:

  • Ledarskap i klassrummet
  • Hållbarhet och lärande för hållbar utveckling, ESD
  • Politisk styrning av skolan
  • Skolhuvudmän – strategiska och operativa ledningsperspektiv
  • Läs- och skrivinlärning
  • Klassrumsstudier
  • Nyanländas lärande
  • Specialpedagogik
  • Matematikdidaktik
  • Läxhjälp

Som frågeställare är ni givetvis fria att ställa vilka frågor ni vill som är viktiga för er verksamhetsutveckling, alltså inte bara frågor inom ovan angivna områden. Vår utmaning inom AIMday-teamet är att skanna hela universitetet på forskare som kan bidra till diskussionen i just er fråga!