Startsida

Välkommen till AIMday ULF!

AIMday Utveckling Lärande Forskning är ett mötesformat där representanter från skolan och förskolan kan diskutera sina verksamhetsspecifika frågor med forskare från 9 universitet och högskolor. Frågorna belyses och fördjupas från olika vetenskapliga perspektiv, och kan utvecklas till språngbrädor för fortsatt samverkan mellan skolhuvudman och akademi där professionens frågor kan bli utgångspunkt för gemensamma forskningsprojekt.

2018 års upplaga av AIMday ULF sätter fokus på processen kring att formulera forskningsfrågor. Hur kan skolans yrkesverksamma själva designa skarpa forskningsfrågor relaterade till utmaningar i verksamheten? Du som är frågeställare behöver alltså inte ta med dig en färdigformulerad forskningsfråga – det räcker med ett embryo. Med forskarnas hjälp kan detta frö sedan växa till en vetenskapligt intressant frågeställning. Du som är forskare väljer vilka frågor du vill vara med och diskutera.

AIMday ULF är en version av det etablerade mötesformatet AIMday särskilt utformad för att fungera som ett verktyg i ULF – en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning. Evenemanget är öppet för de lärosäten och huvudmän som ingår i försöksverksamhetens Uppsala-nod och äger rum den 9 november på Blåsenhus, Uppsala universitet.

AIMday är en informell och effektiv mötesplats där kunskap utbyts och idéer och samarbeten börjar ta form!


Vad AIMday erbjuder

AIMday-formatet – en fråga, en timme, en grupp med bred kompetens – har visat sig vara givande. Deltagare har hittat värdefulla kontakter och nya sätt att ta sig an utmaningar. Samarbeten har uppstått.

Skolhuvudmän i Uppsala-noden får möjlighet att:

  • inspireras och lära av olika forskares idéer och perspektiv kring de egna utmaningarna
  • upptäcka nya möjligheter till utveckling av verksamheten genom samverkan med akademin
  • skapa kontakter för framtida behov av fortbildning av personal i förskola/skola
  • träffa potentiella framtida anställda, t.ex. doktorander
  • träffa representanter från andra huvudmän

Forskare får möjlighet att:

  • inspireras till nya frågeställningar och forskningsprojekt
  • lära sig mer om skolans och förskolans utmaningar och kunskapsbehov
  • skapa kontakter för framtida projekt, ny empiri eller anställning
  • träffa forskare från andra ämnesområden, institutioner och universitet som studerar liknande problem
  • upptäcka hur den egna kunskapen kan användas för att belysa skolans och förskolans utmaningar och verksamhetsutveckling