Startsida

Välkommen 12/9 till AIMday ULF!

AIMday Utveckling Lärande Forskning är ett mötesformat där förskollärare/lärare/skolledare kan diskutera sina verksamhetsspecifika frågor med forskare från 9 universitet och högskolor. Frågorna belyses och fördjupas från olika vetenskapliga perspektiv, och kan utvecklas till språngbrädor för fortsatt forskning och utveckling mellan skolhuvudman och lärosäte. Huvudmannen ger förutsättningar för skolledare, lärare och förskollärare att formulera frågor som kan bli utgångspunkt för samverkan. AIMday-frågor kan exempelvis leda till:

 • att förskollärare/lärare/skolledare tillsammans med forskare ser behov av att skapa ny kunskap och därför inleder ett samarbete för att skriva fram en ansökan till ett gemensamt forskningsprojekt
 • att behov av forskningsöversikter identifieras i anslutning till frågan
 • att det konstateras att det finns ett tillfredställande forskningsläge av relevans för frågeställningen och att detta kan utgöra underlag för forskningsbaserat utvecklingsarbete inom förskola eller skola
 • att teman och frågeområden identifieras för lärarstudenternas självständiga arbeten

AIMday ULF genomförs som en del av den nationella ULF-försöksverksamheten som syftar till att pröva modeller för långsiktigt hållbar samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten vad gäller forskning och lärarutbildning. Evenemanget är öppet för de lärosäten och huvudmän som ingår i försöksverksamhetens Uppsala-nod och äger rum den 12 september 2019 på Blåsenhus, Uppsala universitet. Registering för frågeställare är öppen 13/5 – 29/5. Registrering för forskare är öppen 3/6 – 23/8.


Vad AIMday erbjuder

AIMday-formatet – en fråga, en timme, en grupp med bred kompetens – har visat sig vara givande. Deltagare har hittat värdefulla kontakter och nya sätt att ta sig an utmaningar. Samarbeten har uppstått.

Frågeställare (förskollärare/lärare/skolledare) i Uppsala-noden får möjlighet att:

 • inspireras och lära av olika forskares kunskaper och reflektioner kring frågeställningen
 • upptäcka nya möjligheter till utveckling av verksamheten genom samverkan med akademin
 • skapa kontakter för framtida behov av t.ex. starta forskningscirklar eller dylikt
 • träffa potentiella framtida anställda, t.ex. doktorander
 • träffa kollegor från andra huvudmän

Forskare får möjlighet att:

 • inspireras till nya frågeställningar och forskningsprojekt
 • lära sig mer om skolans och förskolans utmaningar och kunskapsbehov
 • skapa kontakter för framtida projekt, möjligheter till ny empiri eller anställning
 • träffa forskare från andra ämnesområden, institutioner och universitet som studerar liknande problem
 • upptäcka hur den egna kunskapen kan användas för att belysa skolans och förskolans utmaningar och verksamhetsutveckling