VÄRDESKAPANDE SAMVERKAN

Nyttan för ditt lärosäte

Stärk kvaliteten i lärosätets alla kärnverksamheter och genomslaget i samhället.

Ömsesidigt kunskapsutbyte är viktigt på riktigt

AIMday skapar värde för alla. Akademiska forskare får en bättre förståelse för viktiga behov och problem i externa organisationer och hur de skulle kunna bidra med sin kunskap och problemlösningsförmåga. Företag och organisationer ser ditt lärosäte som en värdefull och tillgänglig resurs för sin utveckling och framgång. Ditt lärosäte skapar inte bara en mötesplats mellan dessa världar utan själva grunden för ett ömsesidigt utbyte och lärande.

Få effekt

Med AIMday får du ett strukturerat och välbeprövat tillvägagångssätt för att skapa mer och bättre samverkan. Och inte bara det, du får en metod som för samman forskare och externa organisationer kring områden, till och med konkreta frågeställningar, av gemensamt intresse. Redan där har du kommit långt och det blir lätt och intressant att inleda samtal, byta tankar och idéer och bidra med det man kan för att komma närmare en lösning. Med struktur och motivation för samverkan får du effekt.

En fråga. En timme. Oändliga möjligheter

Det som gör AIMday till en speciell mötesplats är formatet på själva mötet. Definierade utmaningar, strategiska eller operativa, från externa organisationer ligger till grund för mötesagendan. Ditt lärosäte matchar dessa utmaningar mot sin breda kunskapsbas. Resultatet blir en dag som är fylld med workshops, där varje fråga diskuteras under en timme i mindre grupper som består av både organisationsrepresentanter och forskare. Det blir ett effektivt och engagerat utbyte av kunskap och idéer med fokus på att fördjupa förståelsen av varje utmaning och söka möjliga lösningar tillsammans. Möten som dessa ger mersmak. Det du har skapat är inte bara en upplevelse och ett lärande i stunden utan en startpunkt för fortsatt kontakt och vidare samarbete.

Lärosätet bestämmer temat och organisationerna de specifika frågorna

AIMday är och vill vara områdesövergripande. Som arrangör av AIMday har du möjlighet att närma dig en bransch eller sektor vars kunskapsbehov motsvarar era styrkeområden eller strategiska fokusområden inom forskningen. Du väljer temat som sätter ramarna för varje enskilt AIMday-event. Men det är de externa organisationerna du bjuder in som utifrån temat definierar sina utmaningar och formulerar frågorna som kommer att diskuteras med stöd av lärosätets forskare. Områden som life science och materialteknik är välbeprövade i AIMday-sammanhang men tro inte att konceptet är begränsat till medicin, naturvetenskap och teknik. Inte heller till att bara passa för näringslivet och stora företag. AIMday är lika mycket en brygga in till den akademiska världen för organisationer i civilsamhället, myndigheter och andra offentliga organisationer, och även små och medelstora företag. Enkelt uttryckt så finns det gott om möjligheter att engagera forskare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena också!

Främja forskning och samhällsnytta

Samverkan inspirerar förnyelse inom forskning. Det är vi övertygade om. AIMday skapar förutsättningar för just detta och ger ditt lärosäte ett konkret och attraktivt sätt att söka kontakt med en särskild bransch eller sektor, till och med specifika företag och organisationer, som ni är intresserade av att komma närmare och kanske inleda samarbeten med. Med AIMday gör du det klart och tydligt att ditt lärosäte arbetar aktivt för att ta in samhällets behov och utmaningar och står rustat att bidra.

Nöjda deltagare är a och o

Att de personer som deltar på en AIMday har en positiv upplevelse av sin medverkan är grundläggande för fortsatt framgång. Därför gör vi en enkel utvärdering i anslutning till varje genomfört event. Dessa utvärderingar visar att deltagarna överlag, oavsett om de är akademiska forskare eller representanter från externa organisationeren, uppfattar sin medverkan mycket positivt.

Dessutom vet vi att AIMday fungerar som en språngbräda för att vidare utforska och initiera samarbetsprojekt längre fram. Exempel på olika former av samarbete som AIMday lagt grunden för är gemensamma forskningsprojekt och ansökningar om finansiering, företags- och studiebesök, mobilitetsprojekt och studentprojekt.

Hur nöjda är deltagare på AIMday – resultat i genomsnitt

Öppna dörren till AIMday

Med AIMday tog Uppsala universitet ett nytt grepp på samverkan mellan akademin och samhället. Konceptet lanserades 2008 och har sedan dess blivit en etablerad metod vid lärosäten runtom i Sverige och världen. AIMday erbjuder en komplett lösning för hur du lägger grunden till ömsesidigt värdeskapande samverkan. Med en välbeprövad metod, utvecklad support och specialdesignade verktyg finns alla förutsättningar för en trygg och effektiv lansering av AIMday på ditt lärosäte.

KOM IGÅNG MED AIMDAY DU OCKSÅ!