Formulera din fråga

Frågor som är konkreta, tydliga och som utan svårighet kan diskuteras öppet gör sig bäst på en AIMday.

Vad gör en fråga till en bra fråga?

För att få ut så mycket som möjligt av din medverkan på en AIMday är din frågeställning viktig. Det är värt att ägna lite tid åt att formulera din fråga så att den fångar din utmaning så bra som möjligt. Frågan kan vara bred eller mer detaljerad. Huvudsaken är att den är tydligt formulerad. Dessutom bör den vara av en sådan karaktär att den utan svårighet kan diskuteras öppet. Det är också alltid en bra idé att ge en kort bakgrund till din fråga. En bakgrundsbeskrivning bifogar du enkelt i samband med att du registrerar din fråga.

Du är alltid välkommen att vända dig till AIMday-arrangören om du vill diskutera hur du bäst kan formulera din fråga. Arrangören kan ge hjälpa dig med med tips och råd så att din fråga får bästa möjliga förutsättningar att fånga forskarnas intresse givet det det aktuella temat.

Hur har andra gjort? Nedan kan du ta del av ett urval frågor som inkommit till tidigare AIMday-events.

Bioimaging

Can these be combined with other biomarkers? What is the utility of FDG for monitoring drug treatment in inflammatory diseases, which novel methods for specific imaging in inflammation are available or under development and which targets should be selected for new developments of inflammation imaging modalities?

Kulturarv

Våra bilder och vår data är tillgänglig fritt för vem som helst på nätet – vad är nästa steg därifrån? LSH är en myndighet bestående av tre museer: Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. På myndigheten arbetar sju enheter med mycket spridda arbetsuppgifter, allt ifrån konservering och bevarande av samlingarna till det pedagogiska mötet med besökare och utställningsproduktion. Museernas samlingar består av ca 90 000 poster, allt ifrån unika 1600-talsdräkter, kungliga smycken och antika vapen till historiska köksredskap och vetenskapliga instrument. Enheten Digitala museet ansvarar för digitalisering, samlingsdatabasen, bildarkivet, digitala produktioner på webben och i utställningar samt IT. LSH:s vision är bland annat att vi arbetar för alla människors lika värde och bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. Genom mångfald möjliggör vi mötet med fler och olika människor. Med kunskap och olika perspektiv, på såväl det förgångna som samtiden, visar vi att det går att förändra samhället. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla.

Tanken är att materialet ska kunna användas av människor i alla åldrar för lärande i bred bemärkelse: öka kunskaper och kompetenser, stärka välbefinnande och sociala nätverk, utveckla nya idéer, känslor och bidra med medvetenhet kring det egna lärandet. Frågan kan brytas ned i tre delar 1) Hur kan materialet tillrättaläggas av arkivinstitutionerna? 2) Hur kan allmänheten uppmärksammas på att det finns? 3) Hur kan allmänheten motiveras till att använda det? Arkivens förvaltningsuppdrag är grundläggande för samhället men arkivens kulturella och demokratiska roll i samhället måste komma fram och betonas tydligare än idag. I detta sammanhang framhålls ofta digitalisering som en universallösning enligt logiken att arkivmaterial som tillgängliggörs digitalt ökar användandet vilket i sin tur stärker arkivens samhälleliga roll. Medan andra kulturarvsförvaltande institutioner, som till exempel museer, ofta varit utåtriktade med ett starkt fokus på folkbildning har arkiv stått för en rakt motsatt hållning med fokus på bevarande och tillhandahållande på beställning av sina arkivbestånd och med mycket begränsat fokus på användarna. Arkiven har följaktligen ingen stark lärandetradition. Med detta menas att arkiven inte har betraktat sig som organisationer som ska jobba aktivt och strategiskt för att bli resurser för folkbildning eller för skolans elever. Istället har publikt arbete ofta fokuserat på den akademiska forskningens behov för att, på direkt begäran, kunna vara denna behjälplig. När arkiven på bred front börjar tillgängliggöra sitt material digitalt är det därför kanske inte så konstigt att frågor om lärande i relation till materialet sällan eller aldrig nämns. Vid arkivinstitutionerna finns emellertid idag mängder av goda exempel på hur systematiskt pedagogiskt arbete bidrar till att arkiven alltmer efterfrågas som resurser i samhället. De metoder och teorier om lärande som idag präglar det publika arbetet på arkiven avspeglas emellertid inte i vad som händer digitalt. För att hela befolkningen ska få kännedom om och kunna använda digitaliserat material måste arkivpedagogiken flytta in i de digitala rummen. Tillgänglighet handlar om att aktivt möjliggöra ett demokratiskt användande av arkiven, inte att passivt vänta på att människor själva ska hitta till och efterfråga materialen.

Materials

Our company has developed a special type of graphene – Aros Graphene. This graphene has been shown to make better dispersions in polymers, metals and inorganics and thereby enable composites with enhanced properties. We would like to find out if our Aros Graphene could be used in battery technologies, such as lithium-ion batteries, where even incremental enhancement of performances are valuable. We are searching for different approaches where Aros Graphene could improve battery properties.

Mixed metal structures are used in the chassis e.g. aluminum beams on steel panels (or vice versa). We have already carried out simulation and samples of thermally induced deformations in generic mixed metal compounds and chassis parts. A specific problem is how to minimize the thermally induced stress and deformations in an aluminum/steel joint at a temperature of 200 C. We would also need to generate data as a function of temperature (20-200 C) for heat transfer, heat conductivity and strength of aluminum/steel mixed material. The thermal dilataton causes deformations and stresses that we need to minimize by right material combinations and joint configuration, and also develop material models with the correct material data as function of temperature. We are lacking e g data on heat treansfer, heat dissipation and strength as function of temperature from 20 – 200 C for aluminum sheet and cast materials

This will help in cleaning air flow for enhanced interior environment. Today paper filters are used for the purpose.

Our company has developed equipment to measure addhesion of preferably car paint. The aim now is to develope the method further by measuring, in-situ, the pressure at the surface when exposed to a high pressure water stream. Is it possible to efficiently integrate the sensors to map the pressure? The method is supposed to simulate what happens when washing a car with high pressure water (water jet). The case with a car paint surface damaged by stone chips is of course of great interest.

Det utvecklas värme i t. ex. ledare i olja i lindningsomkopplaren. Det får bli max 105°C, och man vill därför leda bort överskottsvärme så effektivt som möjligt. Ett möjligt material är BeO som har enastående värmeledningsförmåga, och samtidigt är en bra isolator, men det är dessvärre giftigt.

We are interested in a discussion on how compressive/tensile strain in PVD coatings will affect properties like electric conductivity and adhesion. How does crystal structure, grain size, texture and columnarity of a coating contribute to the amount of strain as well as the type of strain (compressive or tensile). Other factors might be of importance like the properties of the substrate? In particular we would like to identify a method which can be used to measure strain in thin coatings (<100 nm) deposited on rough substrates (Ra ~ 150 nm). How do these compare? TEM XRD Nanoindentation? Laser acoustic wave excitation

Hållbara städer

What analyses need to be done so that our housing modules can cover all the needs for a comfortable, low budget and mobile accommodation?

What are the basic behavioral changes needed for organizations to start using shared economy platforms ( e.g co-transporting of goods or other shared mobility services)

How can we push the development and implementation of digital technologies such as additive manufacturing, augmented reality and machine learning to become a natural part of the building industry? How can such digital technologies be approached in a way that contributes to digital literacy within the company and throughout the industr

How can we reuse and recycle building materials in without downgrading, and how can we create new building products with that in mind? What raw materials make an appropriate starting point for exploring circular material systems in the building industry, and how can they be transformed to smart and recyclable building products?

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Det är en av nio ideella stadsmissioner i Sverige (som är medlemmar i riksföreningen Sveriges stadsmissioner) och personer och organisationer som stödjer föreningens ändamål är medlemmar. Föreningen hade under 2017 i medeltal 56 anställda på hel- eller deltid, varav 35 var kvinnor och 21 var män. 89 personer har under året arbetstränat i någon av föreningens verksamheter. Inom Uppsala Stadsmission finns omkring 120 volontärer som engagerar sig regelbundet i en viss verksamhet eller i samband med evenemang av olika slag. Föreningen utgår från följande förhållningssätt:

• Alla människors lika värde och värdighet

• Varje människa är unik

• Varje människas rätt till respekt och integritet

• Varje människas rätt till medinflytande över sin situation

• Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap

• Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov

• Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande

’’ Vi tror på varje människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv’’.

Finns det forskning som visar hur föreningar och civilsamhälle bäst stimuleras? Är det via föreningsbidrag eller finns det andra former för hur en kommun kan stimulera via sin budget och/eller genom att ge andra typer av förutsättningar?